ประกาศ ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 1

ประกาศ ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 1
 
ด้วย ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการจัดตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ฉบับสมบูรณ์) เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังกล่าว มาตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูล 

วันเวลาเรียน วันเวลาสอบให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการลงทะเบียน (ตามวันเวลาที่กำหนด)  คือ

 
กำหนดการลงทะเบียน

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57xxxx) ลงทะเบียนวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 

(นักศึกษาฯ เลือกตอนเรียนให้ตรงกับกลุ่มสาขาฯ ที่ภาควิชาฯ ได้กำหนดไว้ในส่วนท้ายของแต่ละตอนเรียน)

- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 56xxxx) ลงทะเบียนวันพุธที่ 7 มกราคม 2558

- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55xxxx)  ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558

- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 54xxxx) และนักศึกษาตกค้าง  ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นักศึกษาจะต้องเลือกตอนเรียนให้ตรงกับกลุ่มสาขาฯ 

ที่ภาควิชาฯ กำหนดไว้ในส่วนท้ายของแต่ละตอนเรียน

ผศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร       

more 
ตารางสอน ภาค1/2550

ชื่อ         ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
Name     Asst.Prof.Dr. Phongsak Keeratiwintakorn
Initial PKI
Position Lecturer
Office Room 84-404
Email phongsakk (at) kmutnb . ac . th
Homepage: http://ee.kmutnb.ac.th/~phongsak/
Telephone 0-2913-2500-24 ext. 8423
Education
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2539, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Master of Science (M.Sc.), Electrical Engineering, University of Kansas, USA, 2000
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Information Science and Telecommunications, University of Pittsburgh, USA, 2005
Research Areas 
  • Next Generation Mobile Wireless Internet (Wireless LAN & 3G)
  • Wireless Sensor Networks for Monitoring Applications
  • Computer and Network Security, Forensics, Penetration
  • Smartcard, RFID, and Fingerprint

Publication http://ee.kmutnb.ac.th/~phongsak/

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Teaching)
 
< Prev   Next >

TESA Top Gun Rally

ทีม CPRE-The Best นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรางวัล Top Score on Project Management  ในการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally 2012)  

 

© 2015 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มจพ.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.